OBJECTE I DURACIÓ

DELS MEMBRES:

DEL RÈGIM ECONÒMIC:

11.- Per al sosteniment de la filà es contarà amb els següents recursos:

Les quotes de despeses de filà es destinaran a despeses extraordinàries(manteniment de bandera, reposició d’inventari, material d’oficina) o despeses extraordinàries(banderer, capitania).

DEL GOVERN DE LA FILÀ:

12.- El govern i l’administració de la filà estaran a càrrec de:

Les seves competències seran:

De cada assemblea s’aixecarà acta, que serà signada per dos membres de la filà.

15.- Al vocal li correspon:

DELS CÀRRECS FESTERS:

17.- Per a l’elecció del càrrec fester es seguirà el següent ordre:

- Primer que tot aclarir que queden exempts els membres de la filà que ja hagin ocupat algun càrrec sempre que aquests no expresen la seua voluntat de tornar a ser càrrec.

- En junta la filà dirà quin és el càrrec fester a cubrir per la filà, podent ser el de banderer/a o capità/ana. Si només hi ha un voluntari que vullga ser càrrec aquest li serà adjudicat amb les condicions que es pague totes les despeses que s’esdevinguen. Si hi ha més d’un es farà un sorteig i l’elegit mantindrà les condicions econòmiques d’abans.

- Si s’arriba a aquest punt la filà en junta aprovarà la quantitat que crega oportuna destinar a la realització del càrrec. Una vegada exposat l’afer econòmic es preguntarà si hi ha voluntari que vullga tindre el càrrec amb aquestes condicions econòmiques. Si només hi ha un doncs aquest serà l’elegit però si hi ha més aleshores es decidirà en sorteig.

- En el cas que encara no hi haja càrrec fester s’organitzarà un sorteig amb tots els membre majors d’edat (+18 anys). Si abans del sorteig alguna persona de la filà no vol participar serà donada de baixa de la filà immediatament i no es podrà tornar a vestir mai més en esta filà.
En el cas que la persona elegida per sorteig no vullga ocupar el càrrec, aquesta serà donada de baixa de la filà i de l’Associació de Moros i Cristians de Callosa d’en Sarrià i per tant mai més es podrà vestir ni en esta ni en cap altra filà. També cal comentar que si el càrrec elegit per sorteig no pot ser càrrec i els motius que exposa davant l’assemblea són acceptats, la filà continuarà amb el procés fins que es trobe el càrrec. Totes aquestes sancions es podran tirar arrere si la filà així ho aprova.

DE LA KÀBILA:

18.- Per a pertànyer a la kàbila serà imprescindible ésser de la filà i no tenir cap deute pendent amb altra filà o amb l’associació.

19.- Els càrrecs de la kàbila seran el cap de filà i el vocal, i si escau els encarregats de kàbila.

DE LA PÀGINA WEB:

20.- El domini oficial de la pàgina web serà “www.cavallersdelcid.com” i per tant els càrrecs o webmàster s’encarregaran perque es renove mentres dure la filà.

21.- Tot el contingut de la pàgina formarà part de la filà i per tant aquesta decidirà dels continguts en assemblea. De totes maneres el webmàster tindrà la seua independència alhora de fer, modificar o esborrar continguts.

22.- Pel que fa a la publicitat serà la filà en assemblea qui acordarà el preu de cadascun dels anuncis publicitaris que poden aparreixer en la web. La finalitat de la publicitat serà cobrir despeses de allotjament + domini. Si es tenen beneficis aquests es destinaran on la filà crega oportú.

23.- Els comentaris que hi ha al llibres de visites, al de notícies o al fòrum dels Cavallers del Cid no seran responsabilitat de la filà sinó de la persona que els escriga. De totes maneres el webmàster eliminarà, el més prompte possible, tots aquells comentaris que puguen ferir la sensibilitat de les persones així com anuncis publicitaris.

24.- Sobre la manera de contactar amb la filà per mitjà de correu electrònic l’adreça oficial serà “[email protected]”.