Filà Cavallers del Cid Moros i Cristians Callosa d'en Sarrià

OBJECTE I DURACIÓ

1.- La filà regulada pel present reglament es denominarà "Cavallers del Cid", quedarà sotmesa al mateix, i en el que no estigui previst en ell s'estarà als estatuts de l'Associació de Moros i Cristians, i subsidiàriament, a les decisions preses en assemblea extraordinària per la majoria dels assistents.

2.- El objecte de la filà és participar activament i de manera conjunta en les Festes de Moros i Cristians, que en honor a la nostra Patrona la Verge de les Injúries se celebren en aquesta vila, depenent de l'Associació.

3.- La durada de la filà no està subjecta a temps determinat, i només podrà acordar-se la seua dissolució mitjançant l'acord per majoria absoluta dels assistents a l'assemblea extraordinària convocada per a tal fi.

DELS MEMBRES:

4.- Podran ser membres totes aquelles persones que s'inscriguin en la filà i siguin admesos per la majoria simple de l'assemblea, obligant-se a acatar el present reglament i normes que ho desenvolupen.

5.- Per al bon funcionament i consolidació de la filà, serà obligació del soci posseir vestit de gala complet a partir del segon any de pertinença a la filà; en cas contrari no podrà participar en les festes de Moros i Cristians.

6.- Els drets dels membres són:

7.- Les obligacions dels membres són:

8.- Durant les festes es guardarà el degut bon estar en la kàbila i en els actes festers. Les infraccions a aquesta norma seran castigades per l'assemblea en la manera que consideri oportú.

9.- Per a l'admissió de nous membres, es comunicarà al vocal o cap de filà per a exposar-lo en assemblea, podent acceptar-la o denegar-la en cas d'incomplir algun requisit dels assenyalats en aquest reglament.

10.- La qualitat de membre es perdrà per:

DEL RÈGIM ECONÒMIC:

11.- Per al sosteniment de la filà es contarà amb els següents recursos:

Les quotes de despeses de filà es destinaran a despeses extraordinàries(manteniment de bandera, reposició d'inventari, material d'oficina) o despeses extraordinàries(banderer, capitania).

DEL GOVERN DE LA FILÀ:

12.- El govern i l'administració de la filà estaran a càrrec de:

14.- L'assemblea és l'òrgan suprem de la filà. Estarà format per tots els membres que assisteixin a la mateixa, sota l'adreça del vocal i cap de filà.

Les seves competències seran:

De cada assemblea s'aixecarà acta, que serà signada per dos membres de la filà.

15.- Al vocal li correspon:

16.- Al cap de filà li correspon

DELS CÀRRECS FESTERS:

17.- Per a l'elecció del càrrec fester es seguirà el següent ordre:

- Primer que tot aclarir que queden exempts els membres de la filà que ja hagin ocupat algun càrrec sempre que aquests no expresen la seua voluntat de tornar a ser càrrec.

- En junta la filà dirà quin és el càrrec fester a cubrir per la filà, podent ser el de banderer/a o capità/ana. Si només hi ha un voluntari que vullga ser càrrec aquest li serà adjudicat amb les condicions que es pague totes les despeses que s'esdevinguen. Si hi ha més d'un es farà un sorteig i l'elegit mantindrà les condicions econòmiques d'abans.

- Si s'arriba a aquest punt la filà en junta aprovarà la quantitat que crega oportuna destinar a la realització del càrrec. Una vegada exposat l'afer econòmic es preguntarà si hi ha voluntari que vullga tindre el càrrec amb aquestes condicions econòmiques. Si només hi ha un doncs aquest serà l'elegit però si hi ha més aleshores es decidirà en sorteig.

- En el cas que encara no hi haja càrrec fester s'organitzarà un sorteig amb tots els membre majors d'edat (+18 anys). Si abans del sorteig alguna persona de la filà no vol participar serà donada de baixa de la filà immediatament i no es podrà tornar a vestir mai més en esta filà.
En el cas que la persona elegida per sorteig no vullga ocupar el càrrec, aquesta serà donada de baixa de la filà i de l'Associació de Moros i Cristians de Callosa d'en Sarrià i per tant mai més es podrà vestir ni en esta ni en cap altra filà. També cal comentar que si el càrrec elegit per sorteig no pot ser càrrec i els motius que exposa davant l'assemblea són acceptats, la filà continuarà amb el procés fins que es trobe el càrrec. Totes aquestes sancions es podran tirar arrere si la filà així ho aprova.

DE LA KÀBILA:

18.- Per a pertànyer a la kàbila serà imprescindible ésser de la filà i no tenir cap deute pendent amb altra filà o amb l'associació.

19.- Els càrrecs de la kàbila seran el cap de filà i el vocal, i si escau els encarregats de kàbila.

DE LA PÀGINA WEB:

20.- El domini oficial de la pàgina web serà "www.cavallersdelcid.com" i per tant els càrrecs o webmàster s'encarregaran perque es renove mentres dure la filà.

21.- Tot el contingut de la pàgina formarà part de la filà i per tant aquesta decidirà dels continguts en assemblea. De totes maneres el webmàster tindrà la seua independència alhora de fer, modificar o esborrar continguts.

22.- Pel que fa a la publicitat serà la filà en assemblea qui acordarà el preu de cadascun dels anuncis publicitaris que poden aparreixer en la web. La finalitat de la publicitat serà cobrir despeses de allotjament + domini. Si es tenen beneficis aquests es destinaran on la filà crega oportú.

23.- Els comentaris que hi ha al llibres de visites, al de notícies o al fòrum dels Cavallers del Cid no seran responsabilitat de la filà sinó de la persona que els escriga. De totes maneres el webmàster eliminarà, el més prompte possible, tots aquells comentaris que puguen ferir la sensibilitat de les persones així com anuncis publicitaris.

24.- Sobre la manera de contactar amb la filà per mitjà de correu electrònic l'adreça oficial serà "infoARROVAcavallersdelcidPUNTcom". Per una altra banda la filà disposarà d'uns 50 correus electrònics del tipus "xxxxxxARROVAcavallersdelcidPUNTcom" a disposició dels membres de la filà.


L'assemblea general aprovarà aquest reglament intern de la filà, en el qual s'especifiquen les normes de comportament, drets, deures, premis i sancions dels associats.

Per tractar-se de matèries de reforma i evolució, el reglament podrà ser modificat en la seva totalitat o en part per acord de les 3/4 parts dels membres presents en assemblea general.

© Filà cristiana Cavallers del Cid de Callosa d'en Sarrià |||| Web creada al Setembre de 2000 |||| Última modificació Maig 2023

WEBMÀSTERS INDEPENDENTS EN CATALÀ, DE CULTURA I D'ÀMBITS CÍVICS     Icona de conformitat amb el Nivell AAA, de les Directrius d'Accesibilitat per a el Contingut Web 1.0 del W3C-WAI     Valid XHTML 1.0 Transitional     Valid CSS!